Nepřímá řeč v angličtině

Nepřímá řeč v angličtině

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Nepřímá řeč v angličtině

Nepřímá řeč (Klikni pro výslovnostIndirect/reported speech)

Komunikace je základním kamenem mezilidských vztahů a jednou z hlavních funkcí tohoto kamene je funkce informativní. Chceme informovat nejen o tom, co si myslíme, ale také o tom, co jsme kde zažili, co jsme kde zaslechli a v neposlední řadě, co nám kdo řekl.

V každém jazyce, ať je to angličtina, čeština či Quenya (uměle vytvořený jazyk Vznešených elfů rodů Noldor a Vanyar z knih J. R. R. Tolkiena), tedy často chceme podat zprávu o slovech či myšlenkách někoho jiného, a pokud k tomu užijeme vlastních slov, užíváme tzv. nepřímé řeči, anglicky Klikni pro výslovnostindirect speech nebo Klikni pro výslovnostreported speech. Tuto gramatickou konstrukci si snadno vysvětlíme v tomto článku.

Struktura nepřímé řeči

Na následujícím příkladu si nejprve ukážeme základní formu nepřímé řeči:

Henry: Klikni pro výslovnost Oh, God! I hate shopping. Don’t make me go again, please. Bože, jak já nenávidím nakupování. Prosím tě, nenuť mě jít znova.

(O dva dny později Amanda mluví se svou kamarádkou Sue)
Amanda: Klikni pro výslovnostI went shopping with my husband the other day and do you know what he told me? He said to me that he hated shopping. Unbelievable! Nedávno jsem šla s manželem nakupovat a víš co mi řekl? Řekl mi, že nesnáší nakupování. Neuvěřitelné!

V naší ukázce Amanda referuje své kamarádce Sue o tom, co Henry pronesl řekněme minulý pátek, když šli spolu s Amandou nakupovat. Jak je vidno, věta původní je v nepřímé řeči zahrnuta do věty hlavní (Klikni pro výslovnostmain clause) jako věta předmětná (Klikni pro výslovnostobject clause). Pokud chceme někomu oznámit, že nám někdo něco řekl, že si něco myslel, nebo že i my sami jsme si něco mysleli, uvedeme tak i nepřímou řeč:

Jak jste si jistě všimli, osobu na místě podmětu měníme dle původce věty. Buď nám něco řekl Henry nebo sousedka od vedle, ale také i já sama jsem mohla nad něčím uvažovat (Klikni pro výslovnostI wondered whether). Podle toho, zda se jedná o slova či myšlenky, oznámení, otázku, rozkaz či zvolání, upravujeme i sloveso, které nepřímou řeč uvádí. Ukážeme si hned několik příkladů:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostChristian: It’s hot today. Dnes je horko. Klikni pro výslovnostChristian told me that it was hot that day. Christian mi řekl, že je horko.
Klikni pro výslovnostSue: I’m reading a book. Čtu knihu. Klikni pro výslovnostSue said that she was reading a book. Sue říkala, že čte knihu.
Klikni pro výslovnost(My thoughts) Does she like me at all? (Mé myšlenky) Má mě vůbec ráda? Klikni pro výslovnostI wondered if/whether she liked me at all. Lámal(a) jsem si hlavu, jestli mě má vůbec ráda.
Klikni pro výslovnost(My thoughts) She is beautiful. (Mé myšlenky) Je krásná. Klikni pro výslovnostI thought that she was beautiful. Pomyslel jsem si, že je krásná.
Klikni pro výslovnostPeter: I don’t like the black dress. Ty černé šaty se mi nelíbí. Klikni pro výslovnostPeter remarked that he didn’t like the black dress. Peter poznamenal, že se mu nelíbí ty černé šaty.
Klikni pro výslovnostJustin: Does Peter smoke? Kouří Peter? Klikni pro výslovnostJustin asked me if/whether Peter smoked. Justin se mě zeptal, jestli Peter kouří.
Klikni pro výslovnostLucy: Go to your room. Jdi do svého pokoje. Klikni pro výslovnostLucy ordered me to go to my room. Lucy mi nařídila, abych šla do svého pokoje.
Klikni pro výslovnostElizabeth: What a beautiful day! Jaký krásný den! Klikni pro výslovnostElizabeth exclaimed what a beautiful day it was. Elizabeth vykřikla, jak krásný je den.

Je zřejmé, že možností je mnoho, ale v tomto článku si představíme jen základní tvar oznámení a formální změny, které nepřímou řeč doprovází. Další „vychytávky“ naleznete v pokračování o nepřímé řeči. Mohli jste si také všimnout, že se v nepřímé řeči přihodilo hned několik formálních úprav týkajících se času, zájmen apod. Ty nejdůležitější z nich si teď podrobně rozebereme.

Formální změny a posuny času

Obraťme se tedy k samotnému sdělení. Jelikož se změnil mluvčí, čas i místo věty původní v naší ukázce s Henrym a Amandou, a tady nám nastává ta obtížnější část tohoto tématu, i Amanda musí své sdělení podle toho upravit. Nejprve musí odkázat na původce tohoto prohlášení, v našem případě Henryho. Jelikož je Henry rodu mužského, odkazujeme na něj zájmenem třetí osoby jednotného čísla Klikni pro výslovnosthe. Samozřejmě je i možné zachovat vlastní jméno, Klikni pro výslovnostHenry said that/he said that …. To samé platí u ženského rodu.

Pokud Sue prohlásí Klikni pro výslovnostI’m reading a book a já o tomto sdělení chci posléze někomu říci, nemohu použít zájmeno Klikni pro výslovnostI, jelikož se nejedná o mě, ale o Sue. Musím tedy říci Klikni pro výslovnostSue said that/she said that …. Pokud chceme zopakovat slova člověka, se kterým mluvíme, klasicky použijeme zájmeno Klikni pro výslovnostYou, tedy Klikni pro výslovnostYou told me that …. Pokud chcete zopakovat slova nebo myšlenky své či skupinky lidí, do které patříte, zůstávají zájmena Klikni pro výslovnostI a Klikni pro výslovnostWe. V případě, že vám něco oznámí dva lidé a více, ukazujeme zájmenem Klikni pro výslovnostthey. V následující tabulce je malé shrnutí:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostSue: I’m reading a book. Čtu knihu. Klikni pro výslovnostSue said that she was reading a book. Sue říkala, že čte knihu.
Klikni pro výslovnostHenry: I’m reading a book. Čtu knihu. Klikni pro výslovnostHenry told me that he was reading a book. Henry mi řekl, že čte knihu.
Klikni pro výslovnostYour speaking partner: I’m reading a book. Čtu knihu. Klikni pro výslovnostYou told me that you were reading a book. Řekl jsi mi, že čteš knihu.
Klikni pro výslovnostYourself: I’m looking good today. Dnes vypadám dobře. Klikni pro výslovnostI believed that I was looking good that day. Věřil jsem, že ten den vypadám dobře.
Klikni pro výslovnostYou and your friend: We’re discussing something. O něčem diskutujeme. Klikni pro výslovnostWe said that we were discussing something. Říkali jsme, že o něčem diskutujeme.
Klikni pro výslovnostSue and Henry: We’re getting married. Budeme se brát. Klikni pro výslovnostThey said that they were getting married. Říkali, že se budou brát.

Zůstaňme ještě chvíli u zájmen. Zájmena osobní nejsou jedinými zájmeny, která prochází změnou v nepřímé řeči. Dle osoby, jejíž slova chceme imitovat, se mění také například zájmena přivlastňovací nebo ukazovací:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostPeter: This/that car is my mum’s. Tohle/tamto auto je mé mamky. Klikni pro výslovnostPeter explained that the/that car was his mum’s. Peter mi vysvětlil, že to auto je jeho mamky.
Klikni pro výslovnostPeter: These/those cars are … Tahle/tamta auta jsou … Klikni pro výslovnostPeter explained to me that the/those cars were … Peter mi vysvětlil, že ta/tato auta jsou jeho mamky.
Klikni pro výslovnostPhilip: Oh my, this/that is delicious! Šmarja, tohle/tamto je vynikající! Klikni pro výslovnostPhilip exclaimed that it/that was delicious. Philip vykřikl, že je to vynikající.
Klikni pro výslovnostPhilip: Oh my, these/those are delicious. Šmarja, tyhle/tamty jsou vynikající! Klikni pro výslovnostPhilip exclaimed that they were delicious. Philip vykřikl, že jsou vynikající.
Klikni pro výslovnostClare: He doesn’t like me. Nemá mě rád. Klikni pro výslovnostClare admitted that he didn’t like her. Clare připustila, že ji nemá rád.

Mezi dalšími formami, které se mění při převádění přímé řeči (Klikni pro výslovnostdirect speech) do nepřímé, jsou slova, která vyjadřují čas nebo místo:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostThere is no one here. Tady nikdo není. Klikni pro výslovnostShe was surprised that there was no one there. Byla překvapená, že tam nikdo není.
Klikni pro výslovnostI feel miserable today. Dnes se cítím hrozně. Klikni pro výslovnostHe said that he felt miserable that day. Říkal, že se cítí hrozně.
Klikni pro výslovnostWe feel like going out tonight. Máme chuť jít dnes večer ven. Klikni pro výslovnostThey remarked that they felt like going out that night. Podotkli, že mají chuť jít večer ven.
Klikni pro výslovnostWhat are you doing tomorrow? Co budeš zítra dělat? Klikni pro výslovnostShe asked what I was doing the following day/the day after/the next day. Zeptala se, co budu den potom dělat.
Klikni pro výslovnostWhat did you do yesterday? Co jsi včera dělal? Klikni pro výslovnostHe asked what I had done the day before/the previous day. Zeptal se, co jsem den předtím dělala.
Klikni pro výslovnostIt will be hot next month. Příští měsíc bude horko. Klikni pro výslovnostShe said that it would be hot the next/following month. Říkala, že příští měsíc bude horko.

I když se nám může zdát, že je změn poměrně mnoho, konkrétně nepřímá řeč a formální změny se dají lehce natrénovat gramatickými drilly a posléze aktivním užitím v konverzaci. Poslední a asi tou nejdůležitější změnou v nepřímé řeči je posun času, který se týka slovesné fráze dané věty. V následující tabulce jsou shrnuty časové posuny při převedení přímé řeči do řeči nepřímé:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostPRESENT SIMPLE: I feel tired. Jsem unavený. Klikni pro výslovnostThomas said that he felt tired. (PAST SIMPLE) Thomas říkal, že se cítí unavený.
Klikni pro výslovnostPRESENT PROGRESSIVE: I’m eating. Jím. Klikni pro výslovnostPaula replied that she was eating. (PAST PROGRESSIVE) Paula odpověděla, že jí.
Klikni pro výslovnostPRESENT PERFECT: She hasn’t eaten yet. Ještě nejedla. Klikni pro výslovnostBen told me that she hadn’t eaten yet. (PAST PERFECT) Ben mi řekl, že ještě nejedla.
Klikni pro výslovnostPRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
She hasn’t been eating the whole day.
Celý den nejedla.
Klikni pro výslovnostBill whispered that she hadn’t been eating the whole day.
(PAST PERFECT PROGRESSIVE)
Bill zašeptal, že celý den nejedla.
Klikni pro výslovnostPAST SIMPLE: I didn’t do anything. Neudělala jsem nic. Klikni pro výslovnostSara admitted that she hadn’t done anything. (PAST PERFECT) Sara přiznala, že neudělala nic.
Klikni pro výslovnostPAST PROGRESSIVE: I wasn’t watching. Nedívala jsem se. Klikni pro výslovnostShe told me that she hadn’t been watching.
(PAST PERFECT PROGRESSIVE)
Řekla mi, že se nedívala.
Klikni pro výslovnostPAST PERFECT:
He didn’t come in time because he had overslept.
Nepřišel včas, protože zaspal.
Klikni pro výslovnostHe explained that he hadn’t come in time because he had overslept. (PAST PERFECT) Vysvětlil, že nepřišel včas, protože zaspal.

U výše uvedených příkladů je třeba si dávat pozor na předminulý čas prostý, které nepodléhá časovému posunu. To samé platí i pro jeho průběhový tvar (Klikni pro výslovnostprogressive aspect), tedy předminulý čas průběhový (Klikni pro výslovnostpast perfect progressive).

Na závěr je nutno říci, že součástí slovesné fráze může být i modální sloveso (např. Klikni pro výslovnostmight), že otázky, zvolání a rozkazy se formují trochu jinak než základní věta oznamovací, ale také že tyto zdánlivě striktně daná pravidla mají své výjimky, jako tomu je u velké části jazykových jevů. Tyto „chuťovky“ si vysvětlíme v pokračování tohoto článku o nepřímé řeči.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími gramatickými jevy nebo se rovnou podívat na osobní zájmena a sloveso být, což je v angličtině téma, bez jehož znalosti nesložíte ani základní větu.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!